ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไทยสมายล์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไทยสมายล์

 

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งการบินนี้


“ บริษัทฯ ”  “ เรา ”  “ ไทยสมายล์ ”  หรือ  “ สายการบิน ” หมายถึง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด  บริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
“ ผู้โดยสาร ”  หรือ  “ ท่าน ”  หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นลูกเรือที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับเครื่องบินตามที่บริษัทฯ ยินยอม 
“ สัมภาระ ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น 
“ ป้ายสัมภาระ ” หมายถึง เอกสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว 
“ สัมภาระลงทะเบียน ” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ออกป้ายสัมภาระให้ 
“ สัมภาระที่มิได้ลงทะเบียน ” หมายถึงกระเป๋าถือ หรือสัมภาระอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน 
“ ค่าธรรมเนียม ” หมายถึงค่าโดยสารหรือ ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว 
“ เว็บไซต์ ” หมายถึงเว็บไซต์ www.thaismileair.com ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
 

1. การบังคับใช้


1.1. บททั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสารและสัมภาระจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ที่จัดให้มีตามข้อผูกพันของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินดังกล่าว
1.2. เงื่อนไขในข้อบังคับ
ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.3. ภาษา
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.4. เที่ยวบินร่วม
บริการเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คู่สัญญาเที่ยวบินร่วมเองมีกฎในการดำเนินงานของตัวเองซึ่งอาจแตกต่างไปจากกฎของเรา ให้ยึดถือกฎระเบียบของคู่สัญญาเที่ยวบินร่วม
 

2. บัตรโดยสาร


2.1. บัตรโดยสาร
บริษัทฯมิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบินที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ
2.2. การโอนและแก้ไขสัญญา
สัญญาสำหรับการบินระหว่างท่านและเราจะสามารถโอนและแก้ไขได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3 และในข้อบังคับการบินเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิที่จะเดินทางด้วยบริการการบินของบริษัทฯ หรือต่อการชำระเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่เสนอไว้ หากบริษัทฯ ให้บริการการบินหรือชำระเงินคืนโดยสุจริตแก่บุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิในการบิน
2.3. การแสดงตน
ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างกระบวนการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินโดยการแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ
2.4.    การต่อเครื่องบิน
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้น และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือ กำหนดการเดินทางใดๆ รวมถึงการส่งต่อสัมภาระไปยังเที่ยวบินต่อเนื่อง ไม่ว่าเป็นเที่ยวบินของไทยสมายล์หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่น ดังนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการต่อเครื่องบินไม่ทันเวลา
 

3. ค่าโดยสาร


3.1. ค่าโดยสาร
เป็นค่าใช้จ่ายในการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปจนถึงท่าอากาศยานปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมบริการขนส่งทางบกระหว่างท่าอากาศยานด้วยกันและระหว่างท่าอากาศยานกับสถานีปลายทาง เว้นแต่ทางบริษัทฯ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างท่าอากาศยานเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการต่อเครื่องบิน หรือ กำหนดการเดินทางใดๆ
3.2. เด็กทารก
เด็กทารกที่อายุตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันเดินทาง) ต้องแจ้งคำร้องขอพิเศษเมื่อต้องการเดินทาง โดยอนุญาตให้ทารกหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น บริษัทฯจะมีอัตราค่าธรรมเนียม 535 บาท ต่อ ท่าน ต่อ เที่ยวบิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,000 บาท ต่อ ท่าน ต่อ เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ รวมถึงได้รับน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม บริษัทฯไม่มีบริการที่นั่งสำหรับเด็ก หรือ รถเข็นเด็กบนเครื่องบิน เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 7 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง กรณีมีการโอนย้ายผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกไปยังสายการบินอื่น บริษัทฯจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารของเด็กทารก
3.3. ภาษีและค่าประกัน
ค่าโดยสารรวมทั้งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณในสกุลเงินท้องถิ่น ที่ท่านจะถูกเรียกเก็บเพื่อใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ จะเป็นการชำระเพียงรอบเดียวแก่บริษัทฯ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ เมื่อท่านสำรองที่นั่ง ท่านจะได้รับแจ้งเรื่องภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมอยู่ในค่าโดยสารก่อนออกเดินทาง
3.4. สกุลเงิน
ค่าโดยสาร ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ จะชำระเป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามที่ระบุไว้ เว้นแต่บริษัทฯ จะตกลงให้เป็นอย่างอื่น
3.5. ความถูกต้อง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

4. การสำรองที่นั่ง


4.1. ช่องทางการสำรองที่นั่ง
       4.1.1. การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaismileair.com)
การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
      4.1.2. การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 
      การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181  โดยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
     4.1.3. การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport)
การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport) สามารถทำการสำรองและชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือเงินสด อย่างน้อย 45 นาที ก่อนทำการลงทะเบียนขึ้นเครื่องในเที่ยวบินนั้นๆ
4.2. การเลือกที่นั่ง
การเลือกที่นั่งสามารถเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ได้นานสูงสุด 120 วัน นับจากวันยืนยันการชำระเงิน และ/หรือ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขที่นั่งในกรณีที่มีการแก้ไขกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน
4.3. การยืนยันการสำรองที่นั่ง
การสำรองที่นั่งของเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อท่านชำระเงินครบและมีการออกเลขที่ในการสำรองที่นั่งโดยบริษัทฯแล้ว
4.4. การแก้ไขรายละเอียดการเดินทาง
ท่านสามารถแก้ไขการเดินทางได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
4.4.1. การแก้ไขเที่ยวบิน
• ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ โปรโมชั่น”
1. การแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaismileair.com): อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
3. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport):  อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม
•ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ เซฟเวอร์”
1. การแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaismileair.com): อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
3. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม
•ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ เฟล็กซี่”
1. การแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaismileair.com): สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)  ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
3. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้
• ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”
1. การแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ (www.thaismileair.com): สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
3. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้
4.4.2. การแก้ไขตัวสะกด
• ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ โปรโมชั่น”, “สมายล์ เซฟเวอร์”, “สมายล์ เฟล็กซี่” และ
ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”
1. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขข้อมูล แต่ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): ไม่มีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขข้อมูล แต่ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
4.4.3. การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง
• ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ โปรโมชั่น”, “สมายล์ เซฟเวอร์”, “สมายล์ เฟล็กซี่” และ
ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”
1. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง มีอัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน สำหรับเส้นทางบินในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง มีอัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน สำหรับเส้นทางบินในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง จะต้องไม่มีการเดินทางในเที่ยวบินแรกสำหรับการเดินทางไปกลับ และ/หรือ ยังไม่มีการลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับการเดินทางในเที่ยวเดียว
4.4.4. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
4.4.4.1. การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน 
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ในเฉพาะระดับชั้นราคา “สมายล์ เฟล็กซี่” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด และ ระดับชั้นราคา “สมายล์ พลัส” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม
1. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารแก้ไขเส้นทางบินในระดับชั้นราคา“สมายล์ โปรโมชั่น” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด และ ระดับชั้นราคา “สมายล์ เซฟเวอร์” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด
4.4.4.2. การเปลี่ยนแปลงสนามบินระหว่าง กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) และ กรุงเทพ (ดอนเมือง)
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสนามบินระหว่าง กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) และ กรุงเทพ (ดอนเมือง)ได้ในระดับชั้นราคา “สมายล์ โปรโมชั่น” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด ระดับชั้นราคา “สมายล์ เซฟเวอร์” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด ระดับชั้นราคา “สมายล์ เฟล็กซี่” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัด และ ระดับชั้นราคา “สมายล์ พลัส” ที่อยู่ในที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม
• ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ โปรโมชั่น” และ ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ เซฟเวอร์”
1. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม
• ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ เฟล็กซี่” และ ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส”
1. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-8888 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 4 หลัก ที่เบอร์ 1181 : สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตามความสะดวกของท่าน
2. การแก้ไขผ่านศูนย์บริการลูกค้าที่สนามบิน (Smile Service Center @ Airport): สามารถแก้ไขรายละเอียดการเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ในการเปลี่ยนแปลงภายใน 120 วัน นับจากวันยืนยันการสำรองที่นั่ง หากทำการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 120 วัน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขเที่ยวบิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารที่ยังว่างอยู่หักลบกับราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี)
ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ได้
4.5. ทางแผนกสำรองที่นั่งแบบหมู่คณะ ไม่รับสำรองที่นั่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ บัตรโดยสารเมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถชำระเงินมัดจำ ชำระเงินเต็มจำนวน หรือ แจ้งชื่อผู้โดยสารภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งของท่านในเที่ยวบินนั้น
4.5.1. ชื่อผู้โดยสาร
4.5.1.1.  ต้องยืนยันชื่อผู้โดยสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
4.5.1.2. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได้อีกหนึ่งครั้ง โดยชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 750 บาท ต่อ ท่าน สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน สำหรับ เส้นทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
4.5.1.3.  แจ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
4.5.2. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
เมื่อท่านชำระค่ามัดจำและค่าบัตรโดยสารแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
4.5.2.1. ทางสายการบินอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยจะต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 750 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อ ท่าน ต่อ 1 ครั้งการเปลี่ยนแปลง สำหรับเส้นทางต่างประเทศ พร้อมส่วนต่างของราคาที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี)
4.5.2.2. ระยะเวลาเดินทางภายใน 2 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
4.5.2.3. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินหลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว
4.5.3.การแยกการจองที่นั่ง (Divide Booking)
ท่านสามารถขอแยกการจองที่นั่ง (Divide Booking) อนุญาตให้กระทำได้ เฉพาะในกรณีที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินฯ
4.5.4.ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสำรองที่นั่งหมู่คณะหมายเลขโทรศัพท์ 02-117-8857 และ 02-117-8875 เฉพาะในวันและเวลาทำการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
อีเมล์: groupsales@thaismileair.com
4.6. การชำระเงิน
เมื่อท่านชำระค่าโดยสารเสร็จสิ้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสำรองบัตรโดยสารควบคู่กัน แต่ในกรณีที่ท่านได้รับเพียงข้อความการตัดบัตรเครดิตของท่าน ท่านจำเป็นต้องทำการติดต่อกับธนาคารของท่านเนื่องจากจำนวนเงินนั้นยังไม่เข้าระบบการสำรองบัตรโดยสาร กับบริษัทฯ เมื่อไม่มีการยืนยันการสำรองที่นั่ง บริษัทฯ อาจยกเลิกการสำรองที่นั่งของท่าน หรือ กระทำการอื่นใดตามที่ใช้วิจารณญาณเห็นสมควร เมื่อใดก็ได้ก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
4.7. ข้อมูลส่วนตัว
ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินและเพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งนั้น เพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อการทำบัญชี การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานราชการ และสายการบินอื่นๆ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
 

5. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและพิธีการด้านบริหารจัดการ


5.1. กำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
ท่านจะต้องมาถึงท่าอากาศยานก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อดำเนินการตามพิธีการของรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของไทยสมายล์ จะเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะปิดรับการลงทะเบียน 60 นาที ก่อนเวลาเดินทาง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง อนึ่งหากท่านชำระเงินมาด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างชาติ ท่านต้องแสดงบัตรเครดิตที่ท่านใช้สำรองที่นั่งนั่นด้วย มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว การสำรองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
5.2. การขึ้นเครื่องบิน
ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
5.3. การไม่ปรากฏตัว
หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้
5.4. บททั่วไป
ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทางของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และของประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้
5.5. เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้แสดงเป็นเอกสารสำหรับการ เดินทาง อันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่หรือหนังสือเดินทาง เข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าว
5.6. การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้เป็นเพราะท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านหรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน
5.7. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ
หากบริษัทฯ จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนบริษัทฯ เมื่อถูกทวงถามตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปหรือ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือที่จะต้องชำระ บริษัทฯ อาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในครอบครองของบริษัทฯ มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
5.8. การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือบริษัทฯ
 

6. การปฏิเสธการบินและข้อจำกัดในการบิน


6.1. สิทธิในการปฏิเสธการบิน
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ไทยสมายล์อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หรือในดุลพินิจของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า :
• การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย 
• การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐหรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน 
• พฤติกรรม สถานะ อายุหรือสภาวะทางจิตและทางกายของท่านหรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ(1) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากบริษัทฯ หรือ (2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวกหรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานที่        อยู่บนเครื่อง หรือ (3) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สิน
• ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ 
• ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของบริษัทฯ หรือ 
• ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือ 
• ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ 
• การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
• ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ 
• เอกสารใดๆที่ท่านนำมาแสดงต่อบริษัทฯ นั้นเป็นเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ หรือ 
• ได้รับแจ้งว่าสูญหายหรือถูกขโมย หรือ 
• เป็นของปลอม หรือ 
• ถูกแก้ไขโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดเอกสารดังกล่าว หรือ 
• บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ
6.2.เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม
บริษัทฯไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เดินทางเพียงลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย กรณีได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง สามารถทำการสำรองที่นั่งได้ในราคาสูงสุดของแต่ละระดับชั้นที่นั่งนั้นและจะต้องแจ้งร้องขอบริการพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรองที่นั่งทราบ สามารถสำรองที่นั่งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลขติดต่อ 02-118-8888 หรือ สามารถสำรองที่นั่งอย่างน้อย 45 นาที ก่อนการเดินทาง ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ณ สนามบิน
เงื่อนไข:
• กรณี เดินทางกับสายการบินอื่น อาจจะใช้กฎของสายการบินนั้น บริษัทฯขอเสนอแนะให้ผู้ปกครองติดต่อโดยตรงกับสายการบินนั้น เพื่อขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม
• เด็กที่เดินทางคนเดียวต้องไม่มีอาการหรือเจ็บป่วยทางจิตเวช
• เด็กที่เดินทางคนเดียวไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปด้วย
• ผู้ปกครองจะต้องทำการตรวจสอบและจัดเตรียม เอกสารขออนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย (วีซ่า) ก่อนการเดินทาง
6.3. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
บริษัทฯจะพิจารณาผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการเดินเข้าเครื่องบิน เป็นสองระดับดังนี้
    6.3.1. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินหรือระหว่างการเดินทาง แต่ยังสามารถเดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองได้ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะยอมรับให้เดินทางคนเดียวได้ โดยจะรับสำรองบัตรโดยสารและรับเช็คอิน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก บริษัทฯจะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง
เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็น หรืออื่นๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารภายอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯเตรียมการบริการ ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆนั้น ผู้โดยสารกรุณาติดต่อกลับมาทาง ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลขติดต่อ 02-118-8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันทีเมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้น
    6.3.2. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือ ผู้โดยสารที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการเดินทาง และ/หรือ ขึ้นลงเครื่องบิน และ/หรือ ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ (รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน12 ปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯจะยอมรับให้เดินทางโดยมีเงื่อนไขให้ผู้โดยสารท่านดังกล่าวต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นหรืออื่นๆ ต้องแจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการสำรองบัตรโดยสารอย่างน้อย ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้บริษัทฯจะได้เตรียมการบริการให้เหมาะสมกับประเภทความช่วยเหลือพิเศษที่ร้องขอและต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (Escort/Accompany) โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ทำการสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางการจำหน่ายอื่นๆนั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลขติดต่อ 02-118-8888 อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง หากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า ผู้โดยสารอาจไม่ได้รับบริการพิเศษในทันทีเมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้น
6.4. สตรีมีครรภ์
ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งรวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน  โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้ 
อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ 
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ 1 วัน ถึง 36 สัปดาห์: ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ 1 วัน ขึ้นไป: สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ
6.5. ทารกอายุต่ำกว่า 7 วัน
เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 7 วัน บริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
6.6. สิทธิในการไม่คืนเงิน
ไทยสมายล์ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆแก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบินดังกล่าว
6.7. อื่นๆ
บริษัทฯอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ในกรณีที่พิจารณาว่า ผู้โดยสารมีความประพฤติไม่เหมาะสม
6.8. ผู้ให้บริการ
ด้วยเหตุผลด้านปฏิบัติการ สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อให้บริการในบางเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะถูกแจ้งให้ทราบระหว่างการแสดงตนต่อสายการบิน
 

7. สัมภาระ


7.1. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระ
ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน 
• วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ 
• วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA ) และข้อ    
  บังคับการบินของบริษัทฯ 
• วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป และที่ท่านจะเดินทางผ่าน 
• วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น 
• วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
• ภาชนะที่บรรจุอาหารทะเลสดหรือเนื้อสัตว์แช่แข็งอื่นใด ซึ่งบรรจุหรือไม่บรรจุน้ำแข็งไว้ก็ตาม ที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับ     สัมภาระดังกล่าวได้
• อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
• อาวุธปืนและดินปืน 
• ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น      ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภท     เปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด      ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
• ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร
7.2. ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย
ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
7.3. สัตว์เลี้ยง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารนำสัตว์ขึ้นเครื่องในทุกกรณี
7.4. สิ่งของสัมภาระที่ต้องการการดูแลพิเศษ
สิ่งของสัมภาระ เช่น กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์ยิงธนู จักรยาน อุปกรณ์ตกปลา หรืออุปกรณ์กีฬาอื่นๆไม่มีค่าธรรมเนียมในกรณีที่น้ำหนักสัมภาระตามราคาบัตรโดยสารที่ท่านซื้อไว้เพียงพอ (น้ำหนักนี้ได้นับรวมกับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของท่าน)
7.5. สิทธิในการตรวจค้น
ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 7.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้
7.6. สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน
เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป ไทยสมายล์จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
7.7. การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาตซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
      7.7.1. ที่นั่งชั้นประหยัด “สมายล์ คลาส” กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20กิโลกรัมจึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
      7.7.2. ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัมจึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
      7.7.3. กระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัมจึงจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
7.8. สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานในการลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสัมภาระนั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 7.7. ท่านไม่มีสิทธินำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่อนุญาตให้ขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากในดุลพินิจของบริษัทฯ ยินยอมให้มีการนำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่อนุญาต ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินอยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดด้านล่าง
เส้นทางภายในประเทศ
 

เส้นทางภายในประเทศ

 

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

บาท ต่อ กิโลกรัม

ขอนแก่น / อุดรธานี

55

เชียงใหม่/ อุบลราชธานี

60

สุราษฎร์ธานี

65

เชียงราย/ ภูเก็ต/กระบี่

70

หาดใหญ่

80

นราธิวาส

90

ระหว่าง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต

125

*หมายเหตุ อัตราค่าระวางสัมภาระรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว.

เส้นทางต่างประเทศ

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

บาท ต่อ กิโลกรัม

มาเก๊า

320

ย่างกุ้ง

245

เสียมราฐ

245

ฉางซา

350

 

7.9. สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน

ตามปกติผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระตามมาตรฐานที่ไม่ต้องลงทะเบียนมายังห้องโดยสารได้หนึ่งใบ โดยนับเป็นกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม. ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่บริษัทฯ ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยกเว้น: ทุเรียน ขนุน ปลาร้า และผลไม้หรืออาหารที่มีกลิ่นฉุนต่างๆ จัดเป็นสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี สิ่งบรรจุ หรือวัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะกับการขนส่งจะต้องเก็บไว้ในตู้คลังสินค้า จะไม่อนุญาตให้นำไปยังห้องโดยสาร
7.10. การรับและการส่งมอบสัมภาระ
ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควร บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ หากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับ บริษัทฯ อาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันต่อท่าน เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการส่งมอบสัมภาระนับจากเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระ หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระ บริษัทฯ จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเป็นผลของการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน
ทั้งนี้จะต้องมีจำนวนที่เหมาะสมกับระยะเวลาและระยะทางในการเดินทาง สายการบินจะไม่รับชดใช้ แต่รับตรวจสอบ และแจ้งผลตามระยะเวลาที่กำหนด
7.11. สัมภาระที่จัดส่งล่าช้า
กรณีที่กระเป๋าจัดส่งไม่ทันหรือเกิดความล่าช้า หลังจากที่ท่านถึงสนามบินแล้ว บริษัทฯอาจพิจารณาชำระเงินชดเชยสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ 500 บาท (ประมาณ 15 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อท่าน สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ 650 บาท (ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อท่าน สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” 
สำหรับ เส้นทางบินต่างประเทศ 650 บาท (ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อท่าน สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ 1,000 บาท (ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อท่าน สำหรับผู้โดยสารชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป
7.12. สัมภาระที่ชำรุดเสียหาย
ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินไทยสมายล์ที่สนามบิน โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป สิทธิในการเรียกร้องการชดเชยใดๆ หลังจากการแจ้งความเสียหายต่อทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายใน 07 วัน นับจากวันที่แจ้งออกใบอ้างสิทธิ์ มิเช่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้จากการขนส่งตามปกติ ดังนี้ รอยขีดข่วน หรือ รอยถลอกรอยบิ่น หรือ รอยตัดขนาดเล็กรอยบุบขนาดเล็กรอยเปื้อน หรือ คราบสกปรกความเสียหายต่อสายรัดกระเป๋าตัวล็อคกระเป๋า หรือ ซิปรูดสำหรับเปิดปิดร่องรอยความเสียหายที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วสัมภาระที่บรรจุสิ่งของเกินขนาด และบรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับเครื่องดนตรี รูปภาพ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่แตกเสียหายง่าย เป็นต้น
7.13. สัมภาระที่สูญหาย
7.13.1 เส้นทางบินภายในประเทศ
กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้วและยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระภายใน 24 ชม. และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระหลังจาก 14 วัน (นับวันที่ท่านถึงปลายทาง) ทางไทยสมายล์จะรับผิดชอบค่าสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 100 บาท (ประมาณ 3 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  สำหรับผู้โดยสาร ชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ ชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย
บริษัทฯจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท (ประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ สำหรับผู้โดยสาร ชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ 3,000 บาท  (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  สำหรับ ชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป
7.13.2. เส้นทางบินต่างประเทศ
กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้วและยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระภายใน 24 ชม. และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระหลังจาก 14 วัน(นับวันที่ท่านถึงปลายทาง) ทางไทยสมายล์จะรับผิดชอบค่าสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 150 บาท (ประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) สำหรับผู้โดยสาร ชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ ชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย
บริษัทฯจะชดใช้ให้ไม่เกิน 3,000 บาท (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) สำหรับผู้โดยสาร ชั้นที่นั่งประหยัด “สมายล์ คลาส” และ 4,500 บาท  (ประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) สำหรับ ชั้นที่นั่งประหยัดพรีเมียม “สมายล์ พลัส” โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการต่อไป
7.14. สิ่งของในสัมภาระสูญหาย                                                                                                                         
ในกรณีที่ผู้โดยสารพบว่ามีสิ่งของสูญหายไปจากสัมภาระ บริษัทฯจะไม่รับชดใช้ในสิ่งของที่สูญหายดังกล่าวตามหลักปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะรับเรื่องเพื่อดำเนินการติดตามสิ่งของที่สูญหาย และแจ้งผลตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

8. กำหนดการ การยกเลิกเที่ยวบิน


กรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินล่าช้า บริษัทฯตกลงดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2553
 

9. การชำระคืนเงิน


9.1. บททั่วไป
หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการบินตามสัญญาสำหรับการบินได้ บริษัทฯ จะต้องชำระคืนค่าโดยสาร หรือบางส่วนของค่าโดยสารให้แก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ และตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ สำหรับกรณีอื่นใด ซึ่งปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทฯจะไม่ชำระคืนค่าโดยสารเมื่อได้รับการเรียกร้องเว้นแต่จะเป็นไปตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
9.2. บุคคลที่จะได้รับการคืนเงิน
บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้บุคคลที่ชำระค่าโดยสาร หรือตามคำสั่งจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจของบริษัทฯ เท่านั้น 
การชำระคืนเงินตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้นถือว่าเป็นการชำระคืนเงินที่ถูกต้องแล้ว และทำให้บริษัทฯ พ้นจากภาวะหนี้สินและข้อเรียกร้องเพื่อการรับชำระคืนอื่นๆ
9.3. ขั้นตอนการดำเนินการ
การขอการคืนเงิน จะต้องมีการส่งเอกสาร พร้อมกับต้นฉบับรายละเอียดเที่ยวบิน และ/หรือ หมายเลขการสำรอง หลักฐานในการชำระเงิน และบัตรประชาชน
9.4. สกุลเงิน
เงินที่ชำระคืนทั้งหมดอยู่ใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลของประเทศที่มีการสำรองที่นั่งเกิดขึ้น ภายใต้บังคับของข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะชำระคืนในสกุลเงินเดียวกับที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ แต่บริษัทฯ อาจชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
 

10. ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร


10.1.หากบริษัทฯเห็นว่าความประพฤติของท่านบนเครื่องบินก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน หรือใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือที่ผู้โดยสารท่านอื่นอาจต่อต้าน บริษัทฯ อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร
10.2. หากความประพฤติของท่านทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจแก้ไขการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผล ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขการเดินทางดังกล่าว
10.3. เว้นแต่บริษัทฯ จะอนุญาตล่วงหน้า ห้ามไม่ให้ท่านใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรืออุปกรณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกัน ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่เครื่องบินบินขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ห้ามไม่ให้ใช้ระหว่างการโดยสารเครื่องบิน ประกอบด้วยแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ วิทยุและเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ ( รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ)
10.4 ห้ามไม่ให้ท่านนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนเครื่องบิน โดยจะมีให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 

11. ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ


11.1 การยื่นคำร้อง
ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อเรียกร้องต่อบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย (รวมทั้งการสูญเสียบางประการ) ต่อสัมภาระที่ต้องลงทะเบียน ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อบริษัทฯ ทันทีหลังจากที่พบว่าเกิดความเสียหาย และอย่างช้าที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสัมภาระ หากมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่สัมภาระได้ถูกส่งออกไปถึงผู้รับ คำร้องทุกกรณีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมายังบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว                                                                                                                                             
11.2. กำหนดเวลาในการดำเนินการ
สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับบริษัทฯ ภายในเวลาสองปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี
 

12. การแก้ไขแก้ไขและยกเว้นห้าม

ไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 

* บริษัท สายการบินไทยสมายล์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

 

 

บริการยิ้มต่อรถ ยิ้มต่อเรือ

 

บริการยิ้มต่อรถเงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังเมืองต่างๆ และจากเมืองต่างๆ ไปยังท่าอากาศยาน: (“การเดินทางต่อเนื่อง”) ซึ่งหมายถึงการเดินทางภาคพื้นดิน ซึ่งผู้ให้บริการคือผู้เตรียมการด้านพาหนะการเดินทาง โดยขนาดของพาหนะที่ให้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร

บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ("ไทยสมายล์")ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาพาหนะ และการบริการภาคพื้นดินใดๆ ทั้งสิ้น THAI Smile Airways Company Limited("THAI Smile") shall not be related to the providing of the vehicle and land service arrangement.

2. การให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยบริษัทอื่นๆ: สำหรับการขนส่งผู้โดยสารภาคพื้นดินตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั้น ไทยสมายล์เป็นเพียงตัวแทน จำหน่ายบัตรโดยสารให้บริษัทอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงื่อนไขและข้อบังคับของสายการบินฯ มาใช้ตามความเหมาะสม การแจ้งให้ทราบถึงข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาของไทยสมายล์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

3. นโยบายในการเช็คอิน: ผู้โดยสารจะต้องทำการเช็คอินเพื่อรับบริการเดินทางภาคพื้นดิน ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยาน และ/หรือตั้งอยู่ในเมืองใกล้เคียงก่อนเวลารถออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

4. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข:ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอคืนค่าบัตรโดยสารไม่ว่าในเที่ยวบินใดๆ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมค่าโดยสารภาคพื้นดิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น การยกเลิก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน รวมทั้ง นโยบายการจัดการผู้โดยสารจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ไทยสมายล์กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารทำการจองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ถือว่าผู้โดยสารรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น:  ไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต และ/หรือความสูญเสียของร่างกายรวามถึงความเสียหาย การสูญหายของสัมภาระและ/หรือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการของบริษัทอื่นๆ

 

บริการยิ้มต่อเรือเงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การเดินทางต่อเนื่องจากสนามบินสู่เกาะ และจากเกาะสู่สนามบิน (“การเดินทางต่อเนื่อง”): เป็นการเดินทางจะประกอบไปด้วยการเดินทางทางบก และทางเรือดังนี้:

        1.1 การเดินทางทางบก จะให้บริการด้วยรถบริการ ซึ่งขนาดของรถจะเป็นไปตามจำนวนของผู้โดยสาร

        1.2 การเดินทางทางเรือ จะให้บริการด้วยเรือเร็ว หรือ เรือยนต์ขนาดใหญ่สำหรับขนส่งผู้โดยสารและ/หรือรถยนต์
ในการให้บริการด้วยรถและเรือ บริษัทเจ้าของรถและเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด   ("ไทยสมายล์")  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการให้บริการดังกล่าว

2. การจัดการการขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ: ในกรณีที่มีการจัดการให้บริการอื่นที่นอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศไทยสมายล์ เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายบัตรโดยสารร่วมรถบริการ และ/หรือเรือบริการ ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบิน กรณีดังกล่าว ไทยสมายล์มีสิทธินำเงื่อนไข และข้อบังคับของไทยสมายล์มาใช้โดยบริการ ทั้งนี้ การแจ้งเงื่อนไข และข้อบังคับดังกล่าว ไทยสมายล์จะทำการแจ้งกรณีที่มีการร้องขอ เท่านั้น อนึ่ง การแจ้งเงื่อนไขให้เป็นไปตามการพิจารณาของไทยสมายล์

3. เวลาการเช็คอิน: ผู้โดยสารต้องทำการ เช็คอินบริการรถ และ/หรือบริการเรือ เพื่อรับบัตรโดยสารบริการรถ และ/หรือบริการเรือ ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของบริษัทบริการรถซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามบิน และบริษัทบริการเรือ ซึ่งตั้งอยู่ตามเกาะต่างๆ ก่อนถึงเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที

4. กรณีผู้โดยสารสำรองที่นั่งเที่ยวบินสำหรับการเดินทางต่อเนื่อง: ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบิน บริการรถ และ/หรือบริการเรือได้ การยกเลิก และ/หรือการเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน รวมทั้ง นโยบายการจัดการผู้โดยสารจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินที่ไทยสมายล์กำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้โดยสารได้รับทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวแล้วตั้งแต่ผู้โดยสารได้ทำการจองตั๋วโดยสารของไทยสมายล์

5. ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการโดยสารรถและเรือ:  ไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย รวมถึงความเสียหาย สูญหายในทรัพย์สิน และ/หรือสัมภาระของผู้โดยสาร และ/หรือ ความล่าช้าอื่นๆ และ/หรือ ความเสียหายใดๆอันเกิดจากการโดยสารรถ และเรือ

 


หน้าแรก | โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน | เส้นทางการบิน | ไทยสมายล์ | การบินไทย | ติดต่อเรา

เส้นทางการบินในประเทศ : เชียงราย | เชียงใหม่ | ขอนแก่น | ภูเก็ต | อุดรธานี | อุบลราชธานี | สุราษฏร์ธานี | นราธิวาส | เกาะพะงัน | เกาะสมุย

เส้นทางการบินต่างประเทศ : มาเก๊า  | ฉางซา | เสียมราฐ | ย่างกุ้ง

ข้อมูลต่างๆ : ข้อมูลสายการบินไทยสมายล์ | ข้อมูลสายการบินการบินไทย | ข่าวสายการบินไทยสมายล์ | ข่าวสายการบินการบินไทย | สิทธิพิเศษสายการบินไทยสมายล์ | สิทธิพิเศษสายการบินการบินไทย | แมกกาซีนไทยสมายล์

Back to top

COPYRIGHT © 2016 THAISMILEFLY.COM COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. | Privacy · Terms